Hírek / Értesítés óvodai beiratkozásról

Értesítés óvodai beiratkozásrólÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

A Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a  Nemesbődi Gyöngyvirág Óvodába

2022/2023. nevelési évre

Az óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. május 4-5. (szerda-csütörtök)

szerda: 8 – 16.30; csütörtök: 8 – 12 óra

(Helyszíne az óvoda felújítása miatt a Nemesbődi Közösségi ház.)

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1. / legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2022. november 01-ig) feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)). Az óvodai felvételről hozott döntésről 2022. június 4. napjáig az óvoda írásban értesíti a szülőket. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A „Jelentkezési lap” átvehető az óvodában.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az oltási könyvét
  • továbbá a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodáról bővebb információ az óvoda honlapján található.

Az óvoda felvételi körzete:     NEMESBŐD és VÁT KÖZSÉG területe

Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS törvényi szabályozása:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonálul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítése

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is. 

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

 Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Nemesbőd Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 Körzethatár: Nemesbőd és Vát község közigazgatási területe

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

 


« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Vát Község Önkormányzata

9748 Vát,
Fő u. 6.
Vát Község Önkormányzata
94/543-058
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@vat.hu
Vát Község Önkormányzata - Magyar